Kategoriat
ohjelmat

BEST – Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut

Uusiutuvista energialähteistä Suomella on erityisiä vahvuuksia juuri bioenergiassa. Puuvarantomme on hyvä ja kestävästi hoidettu, ja metsäteollisuutemme teknologista kärkeä ja kustannustehokkaaksi hiottu. Myös pitkä kokemus ja kehittynyt infrastruktuuri sähkön ja lämmön yhteistuotannossa kuuluu vahvuuksiimme. Sektori panostaa voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen.

Tulevaisuuden kestävät biojalostamot (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow, BEST) – hanke kokoaa yhteen alan toimijat kehittämään ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Keskeisimpänä näistä etenevä ilmastonmuutos. Myös maailmanlaajuiset trendit kuten kaupungistuminen ja nouseva, globaali keskiluokka joka kuluttaa yhä enemmän tuovat haasteita mutta myös mahdollisuuksia.

BEST-ohjelman tavoitteena on:

  • parantaa merkittävästi erityyppisten biomassojen hankintaketjujen kustannustehokkuutta, toimitusvarmuutta sekä joustavuutta
  • mahdollistaa bioraaka-aineiden lisääntyvä saatavuus kestävällä tavalla, uusiutuvasti
  • tehostaa kykyä räätälöidä bioenergiaratkaisut vastaamaan yksittäisen markkinan erityisiä tarpeita sekä kehittää erilaisia paikallisia energiakonsepteja ja -kokeiluja
  • luoda malleja systemaattiseen bioenergian liiketoimintaympäristön kehityksen arviointiin, sekä kehittää kykyä luoda uusia strategioita muuttuvissa tilanteissa
  • nostaa Suomen asemaa houkuttelevana bioenergiakumppanina ja alan kansainvälisenä johtajana

Keskeisessä roolissa on eri sektoreiden osaamisen kokoaminen yhteen, yhteisten hyötyjen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Selvitettäviä ratkaisuja ovat muun muassa next-gen biomassaterminaalit, kaupunkien lämmitysratkaisut sekä vientimahdollisuudet kasvaville markkinoille. Jälkimmäisistä erityistarkastelussa on Intia. Kaikkea ohjelman piirissä tehtävää tutkimusta ohjaa kestävyysajattelu.

BEST tutkimusohjelma käynnistyi vuonna 2013 ja siihen osallistui käynnistysvaiheessa 21 yritystä ja 13 yliopistoa tai tutkimuslaitosta. Ohjelman kestoaika oli neljä vuotta. Ohjelman koordinaattoreina toimivat CLEEN Oy ja FIBIC Oy.