Kategoriat
ohjelmat

Kestävä innovaatioekosysteemi

Suomen puhtaan teknologian osaaminen on maailmalla tunnustettua. Vaikka cleantech/biotalous kattaa useita toimialoja, on metsäsektori Suomessa perinteisesti ollut keskiössä. Alalla on panostettu voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen, jotta metsäteollisuutta voitaisiin jatkaa kestävästi myös ilmastonmuutoksen maailmassa.

Biotalouden innovaatioissa sekä tehostetaan nykyisiä prosesseja ja uusiomateriaalien hyödyntämistä, että kehitetään kokonaan uusia tuotteita. Esimerkiksi puurakentaminen, perinteinen ala, on saanut uutta pontta kehittyneistä materiaaleista jotka mahdollistavat myös suuremmat ja korkeammat puurakennukset. Uusituvalla ja hiiltä sitovalla puulla voidaan rakentamisessa korvata sementtiä ja terästä ja jopa muovia. Vaikutukset elinkaaripäästöihin ovat parhaimmillaan dramaattisia.

Uusiomateriaaleja syntyy myös biotalouden sivuvirroista. Tuotteita kuten tuhkaa voidaan hyödyntää uusiomateriaaleissa muun muassa maanrakentamisessa. Uusi innovaatioekosysteemi käsittää siis erittäin laajan verkoston aloja uusista kuluttajatuotteista perusmateriaalien valmistamiseen. Yhdistävänä tekijänä on materiaalivirta johon yritykset ja muut toimijat sen eri vaiheissa liittyvät.

Kategoriat
ohjelmat

FuBio Cellulose

FIBIC Oy:n FuBio Cellulose – tutkimusohjelmassa kehitettiin selluloosakuidusta valmistettua lankaa jota voidaan käyttää vaateteollisuudessa puuvillan tapaan. Tämän Ioncell-tuotteen valmistusprosessi on merkittävästi perinteistä viskoosikuitua ekologisempaa.

Ioncell on biohajovaa ja valmistetaan kokonaan uusiutuvista materiaaleista. Tällaisten ympäristöystävällisten vaihtoehtojen kysyntä on maailmalla jatkuvassa kasvussa.

Kehitystyötä johti Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun puunjalostustekniikan laitos. Tekstiilisuunnittelun asiantuntijana hankkeessa toimi Marjaana Tanttu, jonka tehtäväksi tuli valmistaa prototyyppituote uudesta kuidusta.

Vuonna 2018 tuotekehittely oli jo sillä tasolla että tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio pukeutui itsenäisyyspäivän vastaanotolla 100% Ioncell-kuidusta valmistettuun iltapukuun. Puvun suunnittelivat Emma Saarnio ja Helmi Liikanen.

Ioncell oli näkyvästi esillä Pre-Helsingin järjestämillä muotiviikoilla. Helsinki Fashion Week on toiminnassaan ottanut ekologisuuden keskiöön vastakohtana kertakäyttömuodille josta alaa on usein kritisoitu. Kotimainen uusiutuva materiaali sopii tähän teemaan mainiosti.

Kategoriat
ohjelmat

BEST – Tulevaisuuden kestävät bioenergiaratkaisut

Uusiutuvista energialähteistä Suomella on erityisiä vahvuuksia juuri bioenergiassa. Puuvarantomme on hyvä ja kestävästi hoidettu, ja metsäteollisuutemme teknologista kärkeä ja kustannustehokkaaksi hiottu. Myös pitkä kokemus ja kehittynyt infrastruktuuri sähkön ja lämmön yhteistuotannossa kuuluu vahvuuksiimme. Sektori panostaa voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen.

Tulevaisuuden kestävät biojalostamot (Sustainable Bioenergy Solutions for Tomorrow, BEST) – hanke kokoaa yhteen alan toimijat kehittämään ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Keskeisimpänä näistä etenevä ilmastonmuutos. Myös maailmanlaajuiset trendit kuten kaupungistuminen ja nouseva, globaali keskiluokka joka kuluttaa yhä enemmän tuovat haasteita mutta myös mahdollisuuksia.

BEST-ohjelman tavoitteena on:

  • parantaa merkittävästi erityyppisten biomassojen hankintaketjujen kustannustehokkuutta, toimitusvarmuutta sekä joustavuutta
  • mahdollistaa bioraaka-aineiden lisääntyvä saatavuus kestävällä tavalla, uusiutuvasti
  • tehostaa kykyä räätälöidä bioenergiaratkaisut vastaamaan yksittäisen markkinan erityisiä tarpeita sekä kehittää erilaisia paikallisia energiakonsepteja ja -kokeiluja
  • luoda malleja systemaattiseen bioenergian liiketoimintaympäristön kehityksen arviointiin, sekä kehittää kykyä luoda uusia strategioita muuttuvissa tilanteissa
  • nostaa Suomen asemaa houkuttelevana bioenergiakumppanina ja alan kansainvälisenä johtajana

Keskeisessä roolissa on eri sektoreiden osaamisen kokoaminen yhteen, yhteisten hyötyjen ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi. Selvitettäviä ratkaisuja ovat muun muassa next-gen biomassaterminaalit, kaupunkien lämmitysratkaisut sekä vientimahdollisuudet kasvaville markkinoille. Jälkimmäisistä erityistarkastelussa on Intia. Kaikkea ohjelman piirissä tehtävää tutkimusta ohjaa kestävyysajattelu.

BEST tutkimusohjelma käynnistyi vuonna 2013 ja siihen osallistui käynnistysvaiheessa 21 yritystä ja 13 yliopistoa tai tutkimuslaitosta. Ohjelman kestoaika oli neljä vuotta. Ohjelman koordinaattoreina toimivat CLEEN Oy ja FIBIC Oy.